Hoa hồng

Tính hoa hồng của Partner

Dựa vào loại tài khoản khách hàng được giới thiệu từ bạn, bạn có thể nhận được hoa hồng từ spread, tiền hoa hồng riêng hoặc từ cả hai. Có mức độ giao dịch tối thiểu là pips (Điểm giao dịch tối thiểu hoặc MTP), lệnh giao dịch phải đạt được mức mà bạn kiếm được hoa hồng. Chính sách Không áp dụng MTP có thể được áp dụng cho một số tài khoản Đối tác, theo quyết định của Công ty. Hoa hồng của đối tác sẽ không được trả cho những lệnh khiến số dư tài khoản của khách hàng bị âm.

Xin lưu ý

Đối với các lệnh giao dịch được đóng bởi chức năng “Close by”, phần thưởng của đối tác từ một phần của spread sẽ được tính theo spread tại thời điểm mở lệnh.

Phần thưởng đối tác dựa trên spread sẽ không được chi trả cho các lệnh có cùng giá mở và giá đóng.

Biên độ thị trường có thể khác với giá trị trên bảng.
Đối với mỗi lệnh giao dịch, khoản thanh toán tối đa của đối tác là 500 USD

Bảng tính Đối tác hiển thị số tiền thưởng đối tác tối đa. Phần thưởng thực sự của đối tác có thể thay đổi dựa trên kết quả và hiệu suất của bạn.

Đối với các loại tài khoản Cent Pro: Nếu chênh lệch trên cặp tiền XAUUSD rộng hơn 15 pip (0,15) tại thời điểm đóng vị thế – hoa hồng đối tác từ chênh lệch được tính bằng giá trị pip cố định. Giá trị này là 15 pip (0,15).
Đối với các loại tài khoản Classic Standard: Nếu chênh lệch trên XAUUSDi/GOLDi rộng hơn 21 pip (0,21) tại thời điểm đóng vị thế – hoa hồng đối tác từ chênh lệch được tính bằng giá trị pip cố định. Giá trị này là 21 pip (0,21).
Đối với các loại tài khoản Classic Pro: Nếu chênh lệch trên XAUUSD/GOLD rộng hơn 11 pip (0,11) tại thời điểm đóng vị thế – hoa hồng đối tác từ chênh lệch được tính bằng giá trị pip cố định. Giá trị này là 11 pip (0,11).

Đối với các mã giao dịch khác, điều kiện giới hạn Spread có thể được áp dụng tùy thuộc vào tập tính thị trường.

Chương trình đối tác tiêu chuẩn của chúng tôi khi áp dụng sẽ kết hợp mức spread trung bình vào tính toán hoa hồng. Mức spread trung bình được xác định như sau:
Spread trung bình = (Chênh lệch khi mở lệnh+ Chênh lệch khi đóng lệnh) / 2
Lưu ý: Khi spread của giá mở và giá đóng chênh lệch hơn 25%, chúng tôi sẽ sử dụng công thức này để tính spread lệch trung bình:
Spread trung bình = (Spread thấp hơn + Spread thấp hơn * 1,25) / 2


Xin lưu ý rằng phần thưởng Đối tác được trả cho các hoạt động giao dịch được thực hiện dựa vào vốn của khách hàng đã thu hút, do đó Hệ số Tín dụng có thể được áp dụng:

Hệ số tín dụng = (Vốn sở hữu – tín dụng hiện tại của Khách hàng được giới thiệu/bonus) / Vốn chủ sở hữu
Tổng rebate đối tác = Mức rebate đối tác x Hệ số tín dụng