Loại đối tác

Chương trình nào phù hợp với bạn hơn?


Góp phần thúc đẩy Share4you và Forex4you, bạn có quyền hưởng lợi từ một trong ba chương trình đối tác của chúng tôi. Trở thành một phần của thành công của chúng tôi!

Multi-level

Xây dựng mạng lưới đối tác của riêng bạn lên đến 5 cấp độ và được trả hoa hồng từ tất cả các cấp độ trong mạng lưới của bạn.

Tìm hiểu thêm
Thu nhập tới 5 cấp độ hoa hồng giới thiệu với chương trình Multi-level của chúng tôi. Xây dựng mạng lưới đối tác thành công và tối đa hóa tiềm năng thu nhập của bạn.
Nhận đến 10$từ spread trên cặp EURUSD
Nhận lên đến 5$cho mỗi lệnh được mở
Nhận lên đến 8$hoa hồng cho lệnh sao chép từ Share4you
Thúc đẩy các dịch vụ Share4you và Forex4you
Hoàn tiền (lệnh tự động) cho khách hàng của bạn
Hoa hồng không giới hạn trên mỗi khách hàng

Introducing Broker (IB)

dành cho các đối tác có nhiều kiến thức hơn hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc liên quan đến thương mại.

Tìm hiểu thêm
Thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp đến với các dịch vụ của chúng tôi và nhận tới 72% từ spread và tới 72% từ hoa hồng giao dịch.
Nhận đến 14..4$từ spread trên cặp EURUSD
Nhận lên đến 7.5$cho mỗi lệnh được mở
Nhận lên đến 8$hoa hồng cho lệnh sao chép từ Share4you
Thúc đẩy các dịch vụ Share4you và Forex4you
Hoàn tiền (lệnh tự động) cho khách hàng của bạn
Hoa hồng không giới hạn trên mỗi khách hàng

Đối tác của chúng tôi bao gồm…

seminar